آراد ؛ فرشته کوچک

1

شاعری

☆☆☆☆☆☆☆ یک قدم بیشتر نمانده به زیباترین روز سال، به ششمین روز از هشتمین ماه سال، من برای تو تمام واژه ها را به صف میکشم، باید که شاعری کنند برای نگاهت ☆☆☆☆☆☆☆☆   ...
5 آبان 1395
1