آراد ؛ فرشته کوچک

1

تا همیشه

☆☆☆☆☆ ☆دوست داشتنت☆زیباترین حس دنیاست فرقی نمی کند تو بخواهی یا نه.... من به پای دوست داشتنت می مانم تا همیشه.... تا آخر دنیا..... ☆☆☆☆☆☆☆        
16 خرداد 1394
1