آراد ؛ فرشته کوچک

1

زیباترین...

                               تفاوتی نمی کند خواب باشم یا بیدار                                    زیباترین تصویر پیش چشمانم                                            همیشه تویی ...
13 مهر 1395
1